Algemene voorwaarden

Algemene Voorwaarden van KW FLEX, gevestigd te Rijen
Versie geldig vanaf [1-7-2016]

1. Algemeen
1.1 Deze algemene voorwaarden zijn van toepassing op alle aanbiedingen van KW FLEX. De voorwaarden zijn voor een ieder toegankelijk en opgenomen op de internetsite van KW FLEX. Op verzoek zenden wij u een schriftelijk exemplaar.

1.2 Door het plaatsen van een bestelling geeft u te kennen dat u met de leverings- en betalingsvoorwaarden akkoord gaat. KW FLEX behoudt zich het recht voor haar leverings- en/of betalingsvoorwaarden na het verstrijken van de looptijd te wijzigen.

1.3 Tenzij schriftelijk anders is overeengekomen worden de algemene of specifieke voorwaarden of bedingen van derden niet door KW FLEX erkend.

1.4 KW FLEX garandeert dat het geleverde product beantwoordt aan de overeenkomst en voldoet aan de in het aanbod vermelde specificaties.

2. Levering
2.1 Levering vindt plaats zolang de voorraad strekt.

2.2 In het kader van de regels van de koop op afstand zal KW FLEX bestellingen tenminste binnen 30 dagen uitvoeren. Indien dit niet mogelijk is (doordat het bestelde niet op voorraad is of niet meer leverbaar), of er is om andere redenen vertraging, of een bestelling kan niet dan wel slechts gedeeltelijk worden uitgevoerd, dan ontvangt de consument uiterlijk binnen 1 maand na plaatsing van de bestelling bericht en heeft hij in dat geval het recht de bestelling zonder kosten en ingebrekestelling te annuleren.

2.3 Aan de leveringsplicht van KW FLEX zal, behoudens tegenbewijs, zijn voldaan zodra de door KW FLEX geleverde zaken een keer aan de afnemer zijn aangeboden. Bij bezorging aan huis strekt het rapport van de vervoerder, inhoudende de weigering van acceptatie, tot volledig bewijs van het aanbod tot levering.

2.4 Alle op de internetsite genoemde termijnen zijn indicatief. Aan de genoemde termijnen kunnen derhalve geen rechten worden ontleend.

2.5 Bij het verkeerd of niet volledig invullen van het bezorgadres en de daaruit voortvloeiende kosten zijn ten aller tijden voor rekening van de kopende partij. KW FLEX is niet aansprakelijk voor het verkeerd invoeren van een bezorgadres. Indien de bestelling door de bezorgdienst naar KW FLEX geretourneerd word, zullen deze kosten ingehouden worden op het betaalde bedrag. Als de bestelling nogmaals verzonden moet worden, dan komen deze kosten ook voor rekening van degene die de order geplaatst heeft. 

3. Prijzen
3.1 Prijzen worden binnen de looptijd van de aanbieding niet verhoogd, tenzij wettelijke maatregelen dit noodzakelijk maken of indien de fabrikant tussentijdse prijsverhogingen doorvoert.

3.2 Alle prijzen op de site zijn onder voorbehoud van druk- en zetfouten. Voor de gevolgen van druk- en zetfouten wordt geen aansprakelijkheid aanvaard.

3.3 Alle prijzen op de site zijn in Euro's en inclusief 21% BTW. Indien er een bestelling word geplaatst vanuit een ander Europees land dan Nederland, in dat geval worden de BTW percentages gehanteerd die van toepassing zijn in dat land.Voor landen zoals Zwitserland en niet europese landen, is een BTW vrijstelling. Deze prijzen zijn pas zichtbaar in de checkout procedure, waardoor de prijs van het product anders kan zijn dan in eerste instantie bekend was.

3.4 De laagste prijs garantie word gegarandeerd op artikelen die regulier assortiment zijn en bij concurrenten als volwaardig worden verkocht. Als er slechts enkele maten beschikbaar zijn bij de concurrentie dan kunnen wij dit niet één op één overnemen. Ook niet geldig bij acties. In sommige gevallen moet rekening gehouden worden met de verzendkosten en het bedrag vanaf wanneer er gratis verzending is. Als er sprake is van verzendkosten, dan moet dit altijd bij het bedrag opgeteld worden. 

4. Zichttermijn / herroepingsrecht

U hebt het recht om dit contract binnen dertig dagen zonder opgave van redenen te herroepen. De herroepingstermijn is dertig dagen vanaf de dag waarop u of een door u genoemde derde, die niet de vervoerder is, de goederen in ontvangst heeft genomen.

Om uw herroepingsrecht uit te oefenen, moet u ons (KW FLEX Racket Speciaalzaak, Heistraat 13A, 5121 JK Rijen, Nederland, [email protected], telefoon: +31616501686) door middel van een duidelijke verklaring (bijvoorbeeld een brief per post of een e-mail) op de hoogte stellen van uw beslissing om deze overeenkomst te herroepen. U kunt hiervoor het bijgevoegde modelformulier voor herroeping gebruiken, dat echter niet verplicht is. U kunt het modelformulier voor herroeping of een andere duidelijke verklaring ook elektronisch invullen en verzenden via onze website https://kwflex.shipping-portal.com/rp/. Als u gebruikmaakt van deze optie, wordt u per brief of e-mail op de hoogte gesteld van uw beslissing om dit contract te herroepen. Als u gebruik maakt van deze optie, sturen wij u (bijvoorbeeld per e-mail) een ontvangstbevestiging van deze herroeping.

Om aan de herroepingstermijn te voldoen, is het voldoende dat u de kennisgeving van de uitoefening van het herroepingsrecht verzendt voordat de herroepingstermijn is verstreken.

4.2 Gevolgen van herroeping

Als u dit contract herroept, moeten wij alle betalingen die wij van u hebben ontvangen, inclusief leveringskosten (met uitzondering van extra kosten die voortvloeien uit het feit dat u een ander type levering dan de door ons aangeboden goedkoopste standaardlevering hebt gekozen), onverwijld en uiterlijk binnen veertien dagen na de dag waarop wij de kennisgeving van uw herroeping van dit contract hebben ontvangen, terugbetalen. Voor deze terugbetaling gebruiken wij hetzelfde betaalmiddel dat u voor de oorspronkelijke transactie hebt gebruikt, tenzij uitdrukkelijk anders met u is overeengekomen; in geen geval worden u voor deze terugbetaling kosten in rekening gebracht. Wij zullen overgaan tot terugbetaling na ontvangst en controle van de goederen.
U moet de goederen onverwijld aan ons retourneren of overhandigen en in ieder geval niet later dan veertien dagen vanaf de dag waarop u ons op de hoogte stelt van de annulering van dit contract. Aan de termijn is voldaan als u de goederen voor het verstrijken van de termijn van veertien dagen opstuurt en na ontvangt gecontroleerd is op inhoud en staat van producten. U draagt de directe kosten voor het terugzenden van de goederen. U hoeft alleen de waardevermindering van de goederen te betalen als deze waardevermindering het gevolg is van een behandeling van de goederen die niet noodzakelijk is voor het controleren van de staat, eigenschappen en werking van de goederen.

U hoeft alleen deze waardevermindering te betalen als na controle van de geretourneerde goederen blijkt dat de goederen niet meer in nieuwstaat blijken.

Het herroepingsrecht is niet van toepassing op de volgende contracten:

Overeenkomsten voor de levering van goederen die niet geprefabriceerd zijn en voor de productie waarvan een individuele keuze of bepaling door de consument doorslaggevend is of die duidelijk zijn afgestemd op de persoonlijke behoeften van de consument.

4.3 Modelformulier voor herroeping

Een concrete uitleg over hoe u uw bestelling moet retourneren, staat beschreven op onze retourpagina. Daar kunt u een digitaal retourformulier invullen of u volgt de onderstaande procedure als u de overeenkomst wilt ontbinden.

- Aan KW FLEX Racket Speciaalzaak, Heistraat 13A, 5121 JK Rijen, Nederland, [email protected]

- Ik/wij (*) herroep(en) hierbij de door mij/ons (*) gesloten overeenkomst tot koop van de volgende
goederen (*)/de verrichting van de volgende dienst (*)

- Besteld op (*)/ontvangen op (*)

- Ordernummer

- Naam van de consument(en)

- Adres van de consument(en)

- Handtekening van consument(en) (alleen in geval van papieren communicatie)

- Datum(s)

(*) Doorhalen wat niet van toepassing is.

5. Gegevensbeheer
5.1 Indien u een bestelling plaatst bij KW FLEX, dan worden uw gegevens opgenomen in het klantenbestand van KW FLEX. KW FLEX houdt zich aan de Wet Persoonsregistraties en zal uw gegevens niet verstrekken aan derden. Zie onze Privacy Policy.

5.2 KW FLEX respecteert de privacy van de gebruikers van de internetsite en draagt zorg voor een vertrouwelijke behandeling van uw persoonlijke gegevens.

5.3 KW FLEX maakt in sommige gevallen gebruik van een mailinglijst. Elke mailing bevat instructies om uzelf van deze lijst te verwijderen.

6. Garantie en conformiteit
6.1 De ondernemer staat er voor in dat de producten en/of diensten voldoen aan de overeenkomst, de in het aanbod vermelde specificaties, aan de redelijke eisen van deugdelijkheid en/of bruikbaarheid en de op de datum van de totstandkoming van de overeenkomst bestaande wettelijke bepalingen en/of overheidsvoorschriften.

6.2 Een door de ondernemer, fabrikant of importeur als garantie aangeboden regeling doet niets af aan de rechten en vorderingen die de consument ter zake van een tekortkoming in de nakoming van de verplichtingen van de ondernemer jegens de ondernemer kan doen gelden op grond van de wet en/of de overeenkomst op afstand.

6.3 De afnemer is verplicht de geleverde zaken bij ontvangst onmiddellijk te controleren. Indien blijkt dat de afgeleverde zaak verkeerd, ondeugdelijk of incompleet is, dan dient de afnemer (alvorens over te gaan tot terugzending aan KW FLEX) deze gebreken onmiddellijk schriftelijk te melden aan KW FLEX. Eventuele gebreken of verkeerd geleverde goederen dienen en kunnen uiterlijk tot maximaal 2 maanden na levering aan KW FLEX schriftelijk te worden gemeld. Terugzending van de zaken dient te geschieden in de originele verpakking (inclusief accessoires en bijbehorende documentatie) en in nieuwstaat verkerend. Ingebruikneming na constatering van gebreke, beschadiging ontstaan na constatering van gebreke, bezwaring en/of doorverkoop na constatering van gebreke, doet dit recht tot reclameren en terugzending geheel vervallen.

6.4 Indien klachten van de afnemer door KW FLEX gegrond worden bevonden, zal KW FLEX naar haar keuze of de geleverde zaken kosteloos vervangen of met de afnemer een schriftelijke regeling over de schadevergoeding treffen, met dien verstande dat de aansprakelijkheid van KW FLEX en mitsdien het bedrag der schadevergoeding steeds beperkt is tot ten hoogste het factuurbedrag der betreffende zaken, dan wel (naar keuze van KW FLEX) tot het maximale in het desbetreffende geval door de aansprakelijkheidsverzekering van KW FLEX gedekte bedrag. Iedere aansprakelijkheid van KW FLEX voor enige andere vorm van schade is uitgesloten, waaronder mede begrepen aanvullende schadevergoeding in welke vorm dan ook, vergoeding van indirecte schade of gevolgschade of schade wegens gederfde winst.

6.5 KW FLEX is niet aansprakelijk voor schade veroorzaakt door opzet of daarmee gelijk te stellen bewuste roekeloosheid.

6.6 Deze garantie geldt niet indien: A) en zolang de afnemer jegens KW FLEX in gebreke is; B) de afnemer de geleverde zaken zelf heeft gerepareerd en/of bewerkt of door derden heeft laten reparenen/of bewerken. C) de geleverde zaken aan abnormale omstandigheden zijn blootgesteld of anderszins onzorgvuldig worden behandeld of in strijd met de aanwijzingen van KW FLEX en/of gebruiksaanwijzing op de verpakking zijn behandeld; D) de ondeugdelijkheid geheel of gedeeltelijk het gevolg is van voorschriften die de overheid heeft gesteld of zal stellen ten aanzien van de aard of de kwaliteit van de toegepaste materialen;

6.7 Garantie bepalingen racketframe
Op het racketframe geldt 1 jaar garantie, waarbij wij de garantieprocedure van onze leverancier hanteren. In veel gevallen zorgen wij direct voor een oplossing. Bij twijfel laten wij onze leveranciers het racket onderzoeken, waarna wij hun oordeel overnemen.

Indien je het wenst dat wij de leverancier het product laten beoordelen, dan zijn de retourkosten hiervan in eerste instantie voor u als klant. Mocht de claim na beoordeling van onze leverancier goedgekeurd worden, dan sturen wij hetzelfde product kosteloos naar u toe en worden alle retourkosten uiteraard ook vergoed. Is het artikel niet meer beschikbaar, dan wordt in overleg met u als klant een vergelijkbaar product verzonden of het aankoop bedrag + retourkosten.

Voor onze Victor rackets gelden de volgende garantievoorwaarden:

Bij een breuk in de steel en/of handvat zal het racket in de meeste gevallen zonder discussie worden vergoed met hetzelfde racket. Indien dit racket niet meer leverbaar is, dan wordt een alternatief geleverd in overleg met de afnemer. Bij scheurtjes of breuk in het racketblad is er alleen sprake van vergoeding indien er géén lakbeschadigingen aanwezig zijn veroorzaakt door botsingen met een ander voorwerp. Bij twijfel is het ten alle tijden verstandig om eerst contact met ons op te nemen. Stuur ons een bericht met datum van aankoop, foto's en toelichting van het probleem. Wij staan altijd voor u klaar!

7. Aanbiedingen
7.1 Aanbiedingen zijn vrijblijvend, tenzij anders in de aanbieding is vermeld.

7.2 Bij aanvaarding van een vrijblijvende aanbieding door koper, behoudt KW FLEX zich het recht voor de aanbieding binnen de termijn van 3 werkdagen na ontvangst van die aanvaarding te herroepen of daarvan af te wijken.

7.3 Mondelinge toezeggingen verbinden KW FLEX slechts nadat deze uitdrukkelijk en schriftelijk zijn bevestigd.

7.4 Aanbiedingen van KW FLEX gelden niet automatisch ook voor nabestellingen.

7.5 KW FLEX kan niet aan haar aanbieding worden gehouden indien de afnemer had behoren te begrijpen dat de aanbieding, dan wel een onderdeel daarvan, een kennelijke vergissing of verschrijving bevatte.

7.6 Aanvullingen, wijzigingen en/of nadere afspraken zijn slechts van kracht, indien schriftelijk overeengekomen.

8. Overeenkomst
8.1 Een overeenkomst tussen KW FLEX en een klant komt tot stand nadat een bestelling opdracht door KW FLEX op haalbaarheid is beoordeeld.

8.2 KW FLEX behoudt zich het recht voor om zonder opgave van redenen bestellingen of opdrachten niet te accepteren of uitsluitend te accepteren onder de voorwaarde dat de verzending geschiedt onder rembours of na vooruitbetaling.

9. Afbeeldingen en specificaties
9.1 Alle afbeeldingen; foto’s, tekeningen etc.; o.a. gegevens betreffende gewichten, afmetingen, kleuren, afbeeldingen van etiketten, etc. op de internetsite van KW FLEX gelden slechts bij benadering, zijn indicatief en kunnen geen aanleiding zijn tot schadevergoeding of ontbinding van de overeenkomst.

10. Overmacht
10.1 KW FLEX is niet aansprakelijk, indien en voor zover haar verbintenissen niet kunnen worden nagekomen ten gevolge van overmacht.

10.2 Onder overmacht wordt verstaan elke vreemde oorzaak, alsmede elke omstandigheid, welke in redelijkheid niet voor haar risico behoort te komen. Vertraging bij of wanprestatie door onze toeleveranciers, storingen in het Internet, storingen in de elektriciteit, storingen in e-mail verkeer en storingen of wijzigingen in door derden geleverde technologie, vervoersmoeilijkheden, werkstakingen, overheidsmaatregelen, vertragingen in de aanvoer, nalatigheden van leveranciers en/of fabrikanten van KW FLEX alsmede van hulppersonen, ziekte van personeel, gebreken in hulp- of transportmiddelen gelden uitdrukkelijk als overmacht.

10.3 KW FLEX behoudt zich in het geval van overmacht het recht voor haar verplichtingen op te schorten en is tevens gerechtigd de overeenkomst geheel of gedeeltelijk te ontbinden, dan wel te vorderen dat de inhoud van de overeenkomst zodanig wordt gewijzigd dat uitvoering mogelijk blijft. In geen geval is KW FLEX gehouden enige boete of schadevergoeding te betalen.

10.4 Indien KW FLEX bij het intreden van de overmacht al gedeeltelijk aan haar verplichtingen heeft voldaan, of slechts gedeeltelijk aan haar verplichtingen kan voldoen is zij gerechtigd het reeds geleverde c.q. het leverbare deel afzonderlijk te factureren en is de afnemer gehouden deze factuur te voldoen als betrof het een afzonderlijk contract. Dit geldt echter niet als het reeds geleverde c.q. leverbare deel geen zelfstandige waarde heeft.

11. Aansprakelijkheid
11.1 KW FLEX is niet aansprakelijk voor schade ontstaan aan voertuigen of andere objecten ontstaan door verkeerd aanwenden van de producten. Lees voor het gebruik de aanwijzingen op de verpakking en/of raadpleeg onze website.

12. Eigendomsvoorbehoud

12.1 Eigendom van alle door KW FLEX aan de afnemer verkochte en geleverde zaken blijft bij KW FLEX zolang de afnemer de vorderingen van KW FLEX uit hoofde van de overeenkomst of eerdere of latere gelijksoortige overeenkomsten niet heeft voldaan, zolang de afnemer de verrichte of nog te verrichten werkzaamheden uit deze of gelijksoortige overeenkomsten nog niet heeft voldaan en zolang de afnemer de vorderingen van KW FLEX wegens tekort schieten in de nakoming van zodanige verbintenissen nog niet heeft voldaan, waaronder begrepen vorderingen ter zake van boeten, renten en kosten, een en ander zoals bedoeld in artikel 3:92 BW.

12.2 De door KW FLEX geleverde zaken welke onder het eigendomsvoorbehoud vallen mogen slechts in het kader van een normale bedrijfsuitoefening worden doorverkocht en nimmer als betaalmiddel worden gebruikt.

12.3 De afnemer is niet bevoegd de onder het eigendomsvoorbehoud vallende zaken te verpanden noch op enige andere wijze te bezwaren.

12.4 De afnemer geeft reeds nu onvoorwaardelijk en onherroepelijk toestemming aan KW FLEX of een door KW FLEX aan te stellen derde om, in alle gevallen waarin KW FLEX haar eigendomsrechten wil uitoefenen, al die plaatsen te betreden waar haar eigendommen zich dan zullen bevinden en die zaken aldaar mee te nemen.

12.5    Indien derden beslag leggen op de onder eigendomsvoorbehoud geleverde zaken dan wel rechten daarop willen vestigen of doen gelden, is de afnemer verplicht KW FLEX zo snel als redelijkerwijs verwacht mag worden daarvan op de hoogte te stellen.

12.6    De afnemer verplicht zich de onder eigendomsvoorbehoud geleverde zaken te verzekeren en verzekerd te houden tegen brand, ontploffings- en waterschade alsmede tegen diefstal en de polis van deze verzekering op eerste verzoek ter inzage te geven aan KW FLEX.

13. Toepasselijk recht/bevoegde rechter
13.1 Op alle overeenkomsten is het Nederlands recht van toepassing.

13.2 Van geschillen, voortvloeiende uit een overeenkomst tussen KW FLEX en koper, welke niet in onderling overleg kunnen worden opgelost, neemt de bevoegde rechter binnen het arrondissement Rijen kennis, tenzij KW FLEX er de voorkeur aan geeft het verschil aan de bevoegde rechter van de woonplaats van de koper te onderwerpen, en met uitzondering van die geschillen die behoren tot de competentie van de kantonrechter.